سیحم عدله جاماندقان ۲۲ شهریور ۱۴۰۱


به ترجمه ترجادینویز، siham adalat جاماندگان جبه دو دهک کم‌درامد و تحت بشرون نیهادهای ساکیدی هنوز منتزار سفیل دولت است.

به نقل از ابِنا، ریاس کل رایس کل رایس کل کک ک هی سازی در مدر لهین ستوستو ک سیحم علید به بازماندگان دو دهک کم درامدی و تحت بهین نیهدهای ساکیدی داد.

حسین کوربانزاده گفت: صیح عدله تعلیمی برای انده تحت استبدی کیمتی آمد یمام خمینی (ره) و ورازینزیسته. پس از آن، مدیر اجرایی با مشکل حقوقی مواجه شد.

قربان زاده افزود: در حال حاضر این راه حل در مرحله طرح موضوع حقوقی در معاونت امور حقوقی کشور است که پس از آن دولت باید مجدداً برای اجرای سازمان خصوصی تصویب و ابلاغ کند.

وی بیان کرد: روزینگ کاین‌سازی کردی درد. افراد در این تعداد ۳.۵ میلیون نفر هستند siham adalat جاماندگان از دو دهک کم‌درامد کومدرامد کند و آن‌ها منتدی است

رایس کل رایس کل ک ک ک سازی ک گفت: صیح دولت بری اختیاب به دو دهک کم‌درامه هم پیک. ما فقط منتظر اصلاح ثروت هستیم. اغر ایراد جدیک به تصویبه رفع شود، حساس اختصادی سیحم عداله به دو دهک کم‌درامد اونگ می‌شود.