سوئد برای عضویت در ناتو، از آمریکا "تضمین امنیتی" گرفته است
وزیر امور خارجه سوئد از بیان اینکه چه نوع تضمینی از بلینکن گرفته است، خودداری کرد.