سفیر انجلیز در تهران به «کیهان» کنایه ZED


مثلث – سایمون شیرکلیف، سفیر انگلیس در تهران در توییتر خود نوشت:
عربستان سعودی و انگلیس ۲–آرژانتین ۱
بدون شک تناه آن می‌توانم اتباکی بهدا.