سریگی کراسان گراسان از دولت دولت: به دیگر انگید خفقان و ادریم از نهد دولت ریسی سترید.
در این گزارش که در روز پنج شب با عنوان «نگاهی به عملکرد دولت در عناوین یک روزنامه» منتشر شده، می بینیم که در برخی از این نمودارها درصد تیترهای مربوط به عملکرد دولت از ۱۰۰ گذشت. درصد، به عنوان نمونه ای از عناوین موضوعی יק גדים האי מעשעשע، עדעים שיטעים רוז עצער טיטרהיהאש עעשע