سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی منصوب شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی همراه خود حضور میرزایی، مشاور برتر رئیس کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست محل کار ریاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل گروه امور مالیاتی ملت، سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رؤسای ادارات ستادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی، «علی حبیبی کمیجانی» {به سمت} سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زحمات یوسف بیک سرپرست سابق این اداره کل تقدیر شد.

کمیجانی فارغ التحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بورسیه فوق لیسانس حسابداری اجتناب کرده اند دانشکده امور مالی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند این سابقه خدمت در پست‌های کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد حسابرسی مالیاتی، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی، دادیار پاسخگو برای دادستانی انتظامی مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت مالیاتی کسی حقوقی استان را در کارنامه شخصی دارد.