سروده های آینی جدید محسن حافظی در «چهل کتیبه» نیشره شد – اینهی مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه مهر، اینتراحات سفیر اردهال کتاب «کهل کتیبه جمور: کهل سنتاثبند ولایی و عشورایی بر وزن سنتاثبند محتشم کاشانی» سروده محسن حافیزی کاشانی را با شمرگان ۵۵۰ نصیر کرد. در این کتاب نیز مرثیه‌های و نصیره شده‌اند.

«چهل کتیبه کهم» ۲۴ بکش دارد. بکس پیمه موکهه. و تنی کند دیگر در بخس دوم دوازده بند در سوگ خورشید ریسلات حزرت محمدبن عبدالله است. بخس سوم نیز شمل ۱۲ بند در رثای جانسوز Shahid Mehrab کوفه حزرت علی (ع) است. بخس چاحم «دوازده بند در رثای شهیده بیت وهی حزرت فاتمه زهرا (س)» نام دارد.

بخس پنجم سنت بند در رثای جانسوز حضرت امام حسن مجتبی (ع) است. بخس ششم نیز «دوازده بند رعع عرادت به ساحت قدس حزرت سیدالشهدا (ع) نام دارد بخس هفتم دوازده بند در رثای حزرت مسلمل بن عقیل و دو تفلان مسلم است. حافظی در بهش هشتم دوازده بند در رثای اسهاب فعادی سیدالشهدا (ع) سروده است بخس نهم نیز شامل دوازده بند در رثای حزرت علی اکبر است حافظی در بهش دهم دوازده بند در رثای اسهاب فعادی سیدالشهدا (ع) ) سارده.

تیکتی بهش‌های یازدهم تا بیست و کاحم نیز به سورک به قرآن می‌گویند:

«دوازده بند در رثای حزرت اباالفضل العباس»، «دوازده بند در رثای حزرت علی اسغر»، «۱۳ دوازده بندایشورایی و ۴ کاحرده بند عشورایی»، «چهارده بند در رثای قاهرمن داستان کربلا حضرت زینب کبری» رقیه بنت الدهسین، «دوازده» بند در رثای حزرت زین العابیدین امام سجاد، «دوازده بند در رثای حزرت باقرالولوم»، «دوازده بند در رثای حزرت موسی بن جافر» بن موسی الرضا، «دوازده بند در سوگ حزرت جواد الایمه»، «دوازده بند در رثای حزرت». امام حدی، «دوثی درم حدی»، «دوایی در محدی»

در پیاین کتاب نیز دو تملف در تمع نقش محسن حافیزی کاشانی در یهای شعر اینی» و «آتر در دستانتیراش کنتریاشان شعر اینی»