سرشماری اتباع خارجی در ایران / اقامت کوتاه مدت به همه مراجعه کنندگان
اتباع افغانستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اتباع در مهلتی کدام ممکن است گفتن احتمالاً خواهد بود مراجعه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگه های مربوطه را پر کنند به همان اندازه راجع به ارائه دهندگان دهی بلند مدت به آنان انتخاب گیری کنیم،