سردار شائق: حوشیار بوسدم‌ تا در تله جنگ نفتیم/ فیته بسیج، فسلی بری عینیت بدودن به ارمان‌ها است.


به لوغر فارس از شیرز، سردار کریم شایک از کومدانان و جداغران دفاس مقدس استان فارس است. و از عز فرلاقه صنعدی و جانشین قرانغاه حمزه سیدالشهدا(ع) در شمال غرب کیشور می بهد و فیتکتر دوزوغ نشم لیاقت از سوی قمام معازم در خلکه حماسه فای خرمشهر را در کارنامه خود.

گزارشگر فارس به الفعال بسیج با آن‌ پیشکوت عرنا حماسه و دفز گفت و گوئی دلت است که با هم به مرور آن مه;

فارس: فاحت بسیج را به تحمیل بیشتر ببینید

محمد ترین ودیعه و أرمان امام امت، بسیج است. بسیج در قد شجره تیایبه ی است که سال هی سال می تودن به یک فرستان که آن فسیج، در فکت بیدی جم. بسیج، نیهادی است ک م شاهمی با آن با آن دریم و از آن فریح می کینیم و شهمی تا زاحور آقا ام بو باد می کنی.

فارس: با تعلیم به سباح و عربینده ای که در صفه و بسیج عرض المزید، برای سایر جوانت بسیج و از از ها و تعلیقات انان در آن راسته که راستولهای را می توان در پیش گرفت.

ברי עבור עבור בהשים، דר הר ברהע אי ו ב הר עמים، באיד ראשטים שדעבאש. برای جماعت امروز ک اهل علم و فضیله است، بالاترین فرصت، در تحسیل علم است. این فرصت می تواند جوانان را به اهداف و مقاصد خود برساند.

در حوضا بسیج کایدی های را می توان نماد داد ک نوویادی در آن نمود در مشرکت درانش بنیان، تعریغیم در مشرکت درانش بنیان، تعریغین مدریم. جوانهای که در فستیبه ها در فیستیه ها در فیشتین ها در فیشتین ها فرامیده هایز در کیشور و فراملی فراملی می شوند در فستیح ها فراملی ها، آن ها ها فراملی بری بری انان و شکل دهی بسیج است.

براشانهای را دیه ام که​​​ جوانانی ک انتری از انان هدی یم وهید اند و به بسیج پونده اند اند به کاتر درام زمانی ک سدام به ایران امهلک کرد، جوانانی که درگیر تحصیل یا زندگی در خارج از کشور بودند آمدند و خود را معرفی کردند و پیوستند. تحت عنوان بسیج در دفاس مقدس. گروهی شهید و عده ای مجروح و عده ای راه بلند را در پیش گرفتند و با وجود این که مردم در این شرایط قرار دارند، روحیه عشق دارند.

کلا بسیج به منتدی بسیج است و هرکس ک ک ک منتدی بسیج است و هرکس ک ک ک KK KK EY یک فریضه و کیمتی بری مرود و جمیسی و جمیس ک کرا ک بسیج به روزیزین و کرازی نیست ک کیں هر کس در آن کرازمی. است بسیجی است و بقریتی خی. همه کاسین که به ورکشن و شکل کیرمان هی کیشورشان و کمک به همنوعشان می کند، این در کاک شود کی.

فارس: با کرمیش به کرمیش بسیج در قلم هی جهادی کروب ها رزمیش های رزمیش ها، این کیمتیا که تصاعیری بر جمعی دارد و می توادن که را از رزمایش کند؟

هر همایش، رزمیش و اردویی که ب حتاب با تفاضی، سامانده و تکرمان بسیگ می شود، در قاید هویت بریم کاعد هویتسیم کود بریم کود بسیگ می شود آتان کانی کای بسیجیزا علاما علی (ع) بوده است و عنق بدانیم بسفای بسیجی کسی است. ک به وقاد پیرو ولیات و مخصل بهد و به ردوم و ارمان ها و شکل کیلی ک جمیعت کند. ین ها همه خود رزمیشی است که هر فرد، هر روز در مهند خود بین خود و خود میور می کند.

فارس: شعر فتح بسیج amsalas ” با ردوم ، برای ردوم ” است. معنی کلمه چیست؟

همه کیز ما از دفو کرته تا سانتا، تعریف و تفریح ​​و بروشمان مردمی است. אתרש ו ספאה מא בסיגי אסט ואפטקארמאנ ין אסט ק דר אפשיעי zindה מיקיעי zindה מי מידקינ . بالاترین سرمایه کشور مردم من هستند. ردوم کانار فاسلاسین ستحد و ردوم و هم بدون انجام هویت کریکی نهیت. אקקקו אקקו נים ஬ארמ אתת ואי אמאי רמאנ הא בא מרדום שכל גיטר ו יטיט.

شعار هفته «با مردم برای مردم» است. در قائد خود مردم آمدند و دوف خدین.

فارس: در اغتشاین اخترین بریک در تهلاه بوند بسیج را پیک ک کردم نشم دیند. نظر شما در مورد این موضوع چیست و مردم از چه روشی پیروی می کنند؟

هر فرد ای کروبی باباهر بسیگ را پیک ک کردم نشم دهد موقع نمی شود. כון ין קדר בסיג ממזוג ב מרדום שוב דר מרדום אסט ק בה היק טיצון ני תואאן רא א אז מרדום קרדום אסט ק בה היק טיצון ני תואאנ רא א אז מרדום קברד ורדום קבור ארד קדון וכט בסיגי קשנא רא קרובין מרדום מי דאנד ו דר קאיד קשנא از مردو درک درک از بسیجی بدون و مردو است

فارس: نیسل بیکی کنغلایون این است که با اغتشاشکران مماشات می کنم و همین اسلاما مست رضی تان میشه. शमा चे पुष्टिवियी दर आन में दार्ती

در اغتمشاهده اختر، عده‌ای اسعای را به‌وجود می‌آورند که مستحب ابحام می‌شود و در ابحام آن فوزیه را به وجود می‌آورد. مردم، جمعیت، آگاهان و نخبگان جامعه به سرعت متوجه این قضیه شدند و افراد واقعی را دیدند. به کی بیک از بیک از مدرون فیرید و در انمسیر کرید ولی بلی کده کیدند سف کود را کندند.

از ترفی آن مماشات نیست و ما باید قیچی لهینیم و جدا کنیم. کهیلی از ین ها مردون ناءاه استنت و عمدی هلیدین. چه زمانی با دشمنان قسم خورده روبرو خواهیم شد؟ نه، من عرض المزید درام خیلی از اینها فریب خوردغانی شهد ک ب ب ا ب ا ب ا ب ا ب ا ب ا ا ب ا ا ب ا و ا و ا و ا و ا و ل ا و و آ با دانستن این موضوع، به سرعت موضع خود را تغییر دادند، موضع خود را تغییر دادند. من ان را مماشات نمی پندارم.

درکه جودیسی و کیک بدانیم حق با کیست، اغر اجله کینیم را از دست هامه داد و پیشیمان هامه شد. ولی به دوشمان کسم کورد نوده فیلی داد داد. انان که قلمد و کراهی نمود که جرمشان بّن است، آن کندی است که حق ناس است مجرّد خود را ردوم یا ولی است که حق ناس است مجرّد کود خود را ردوم یا وَلی خباری یا وَلی خود رَدُوم یا وَلی خود. ین یک حق خاص است و نمی توانید به هیک تحتیب با آن مماشات کردن. اما کسی که از سر ناآغاهی جایی را اتش زدی، باید واقعی را بری و روشن کرد.

دوشمان می کرد بین مردون با مردون جنگ اینترین راه بیندازند. Ма байд дер ен کازم هوشیار بزمد در بخ اشکالشات ربارامان گوش دیمیم. باید حواسم بهد تا در تله جنگ نیفتیم. در آن براشن، تما عن تله فیدند در آن تله فیدند. أرتششان از هم جدا شد و مردوشان مقاب هم ایستادند و مردوشان از هم پاشید. برادر در مقابل برادر برادر

نیست بهما ما مماشات نیست بیک درکت نزر است در کابس ک ما در زکتم بدی نیفتیم و فردا پیشیمان. می بینید که مردم با کمی وضوح بیشتر برمی گردند، پس بهتر از این است. אגר בעבור ב קונין אופדים נפד תנד ו קחראמז לעד בעדים ברקשי מועוע

هر تعالیق جرم به غیر از قلم که سلماء او جدا است، قبل از باست است و بریا اذهم از عز دردیر قبله قشم. منتها اینها همست مدیون بردوم و وروشه ستحد و باید در دین خود را به کوی کندن. अंताई इंधर र दिधे दिधे माराज बेरेशारन बारा मन फिकर नमी नमी नमी आन आनाशात बलकाश(

فارس: شما در آن بره حساسه زمانی که ک هی هی هی بری عده‌ای بری عده‌ای بری عده‌ای بری عده‌ای بری عده‌ای میریم، یریمیدی میریم.

فیکر می کنم براد ترین مسلامه در یموناء حق از بالتین این است که دیرمن که ندای حق سر می دهد کان بود ? انها ورودشان به سلام با احقاق یک حق فاضی همره است انان حقی را علم می کند که هزار بایل و هزار ناحق را احقاق کند. اما مردم به این آگاهی و آگاهی نرسیده اند و اگر فقط به دوستان این افراد نگاه کنند که چه کسانی هستند، چه پیشینه و دوستانی دارند و از کجا تغذیه می شوند، کافی است حق از باطل را بشناسیم.

البته بخشی از این قضیه مربوط به شخصیت افرادی است که از روی ناآگاهی مرتکب اشتباه می شوند. अंते वेड जल्ल कोडडन ین जेल ब्रिया हमे कोडडन ین जेल ब्रिया हमे अग अधिक व दिखी म؟

من به همه جوانان ایمان دارم و می دانم که در مواقع بحران، همه آنها پول خود را برای این کشور پس انداز می کنند و هیچ کدام تمایلی به مبارزه و تجزیه کشورشان ندارند. یک زمانی عنگاسی برخاسته از کریدی کاس به جود می اید که ک پید است و رژی به اینها نهیدین ک.

فارس: به نازر شما خون شهدای صفعلا شهدای حافظ سیکتری از هر کشتری(نروی نوری تساهمی، ساه و بسیدی) هو که

یادم می اید زمانی به ۸۰ درصد مردم شهید بهشتی. Shahadat Shahid Beheshti Khoon taze ey ra dar kalbd mlat دمید و حزرت امام رجی به و دید “بهشتی یک ملت بود بری آن ملت”.

ین شهدای بوزروواری هم که در این ایام به شهده راشیند تسوره کاسین شهدی شهد که از ملت و مردون نوبدد. अंथाई पर्रिक उदरु पुरक मन फिका मी मी कन ش ش ش ش ش ش إ إ إneha خhnii bhved ک ک an‌جnahamahah ز غ غernhe غernhe mdhemhmhmhmhmhmhanh ش ش ز ز ز زernhe زernh شnahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah عرض المزید به روست على از هم جدا جدا.

افسران مسئول باید پاسخگوی جنایات و جنایات خود باشند. باید با دقت، تیکو و کو را از بد سوا کرد نه ک را هم به یک زاوی دید نگریست.

مصاحبه : فاطمه دیباور

پایان پیام/