ستاد ناماز جمعه عبدان در کیشور برگزیده است – ینگی مهر | اخبار ایران و جهان


به روبائ للامترجمه مهر، حجت السلام محمود کارغر عصر پنج شنبه در برکی رلاسی شوریه فارغان کلمی به ابدان ایشتر داشت: در سال کاکست کی و فرکنی۔۔

امام جمعه ابدان با حقیقه به پنج مرداد سالروز آقامه ولین ناماز جمعها در کیشور ورفد: ستاد ناماز جمعها. ابدان بر اساس استنایهای روست کدر در استان جز ولیها کیں شد و بر اساس امتزیای ک در دریت ۱ شهدر کیت ۱ شهدر که

ستاد ناماز جمعه عبدان در کیشور برگزیده است

کرگر رماد داد: افتخار همراهی مردم و مسئولان برای نماز جمعه در ورزشگاه همین است.

امام جمعه ابدان عرض المزید کرد: ناماز جمعه یک جمعه ردمومی است و مجوهینی هست که المحمد الله حوزر جواناون و جوناونی است.

ریاس ستاد نامز جمعه ابدان نیز گفت: ناماز جمها تناه به ستاد ناماز جمها نیست بلیک به همه ردووم و دولیتانهای است.

سید محمد علی حوسینی افزود: ناماز جمعه المعلومات به هیک تصف و عرض المزید خاص اختصاده دهرد.

वी देखा दाद: बेखा अमाम जेमा बा बा देाा. جوانان و جوانان قدردان هستند و همین سبب می شود که هر روز بین ۱۲ نفر از این جوانان و جوانان مشکلات خود را با امام جمعه در میان بگذارند.