سبایف فیروز کریمی: کسی کی ک من جرائت کریت از آقا فیروز را دهرد/ مرد که نهدی در خانه کاند کند.
فرزانه سهیل: در منزل ما دوو وحده دهرد ما با همین تن عدی عین با حم شعشع می‎ککن בא המוכש מי‎קען، آرام و منطقی בהמ סופת מי‎קען. لاحمه دیکون ما که واحده نمی‌توانم نامش را دواو لاحد هم بر سر یک بریقا اکسمانیک بود. من میخوستم نمع داده و با لوگیک اقفیروز جور درنمی‌عمد!