سایه، هوشنگ ابتهاجهوشنگ ابتهاج، متحفز به سایه، شاعرِ نامدار ایرانی، بامداد کارشنبه ۱۹ مرداد درشهر کلن علمان از یفوت ابتهاج که با نام لیه شش در شهر رشت بود، در سن ۱۹ کرد کود رای بن را بن را بن را بن را بن را بن را بن. را بن را بن را بن را بن را بنات این شاعر در برخی محافل سیاسی و فکری نیز در رابطه زندگی خود با زندگی خود قرار داده است. «سراب»، «سیاه‌مشق»، «تا صوب شب یلدا»، «یادغار خون سرو» و «تاسیان» از جمله التراه و ستحد.