سامانه بارشی در استان تهران تا سه شنبه
مدیر مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به زمان شروع سامانه از فردا ۱۹ اسفند تا سه شنبه ۲۰ اسفند پیش بینی می شود.