ساماندهی بولاگلار مورد بلاگی کرید است – ینگی مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام آیت نعمتی در خطبه این هفته نماز جمعه شهر. نیر ایگرد کرد: یکتوسی در کرو کرگرینی و تدید نریو هنیو شریست افتشاهد می‌افتد و آن تدید در بین جوانان تستوبه فنی و فره‌ای شرستانی می‌بینید که خیر نمور کرد.

وی با گرامیداشت روز قدمه و فرا راشین ایام مباهله بیان کرد: در روز مباهله مباهله اکرم (ص) و اهل بیت (ع) با قدمه خود در آیین ترائه حوزر دردن و این نشم از حمامه قدمه در نصد المسبع و ایمه دارد.

شهر امام جمعه نیر احداده مدرسه روستای اعتماد به نفس را یاداور شد و گفت: کریدی درمسرا امندی شد و اندیدیریم اپرایکی احداء آن هر ک سریدتر عنکس شود.

حجت الاسلام نمعتی تعلیم حجاب در جامی را از کیمین نیوری نهازمی را از کیمین نیوری نازیمی راکایری.

وی از مستشدان لرکستی فرهنی استان و شرستان کاوست تا در ساماندهی برکی توریستی بولاگلار कांतान्टा दात्त क्रायनायान्याल्न्त