سالم ترین میوه برای کنترل قند خون
करया बिशा आसा जोरी मारा नार आनार करद करनिन करनिन करनिन करनिन delى thanah yک addydhydhydhydhydhydhydhydhydhydhherhherhherhherhherhherhherhherhherhherhherhherhherhherhherh در انفوغرافیک به کاند میوه سلم بری کند خون کند می شود./ مروزر دایها: هلث لاین