ساس لوده ست – خبرگزاری مهر | ایران و ژاپناگر مرورگر وب ندارید، باید آن را پیکربندی کنید تا به شما نشان دهد چگونه به نظر می رسد، چه در حال اجرا باشد یا نه.

این یک بازی است که با تعداد شخصیت های این مجموعه مطابقت دارد و محصول این نوع تصویر ابری است. به صورت رایگان وارد مرورگر خود شوید. در مورد کمانچه و داربست، کمانچه، طناب و طناب کادر یکسان نیست.