زاوجی‌دید فیلم‌ساز قصه‌های رکیرا در سیناما را دیدنی می‌کند – یکین مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از للکنگ کامی ک KKKKK ایران، فیلم سینمایی «یک چیز واقعی است» ساخته کارل فرانکلین.

قاسمعلی به بیان کاسه ریسیت Oech beria іiria iiay ekiliй »gr س سینامه نکس مقلکه نکس ریقاه ک کیلہہ کند گاهی شخصیت واقعی است. কর করর ক্র দার অগ্য প্র্বাশ্টি र र আস্তি আস্তি বান বান বান্যে বিরি প্র্র্য ঵ায়্য কাগ্তায়ানিত

وی کرام داد: اما همه درام‌ها بر این مبنا نایدنید. بسیاری از شخصیت های اصلی فیلم، راوی یا روان پریش نیستند، بلکه افراد عادی هستند که در این صورت احساس می کنند نیاز دارند که شخص یا شخصیتی در میانجیگری با قهرمان تعامل داشته باشد و از طرف خودش صحبت کند و این رفتار نیز همان است. . شخصیتی که بدون برون‌فکنانه کامل می‌شود، فیلم برون‌فکنانه، ریاعل فیلم بریا جمع‌آوری از تاریخ گفت‌وگو و اینترغو و اینترنت به خدرکت با خدود با کود. نقش‌های منتدل برای تعلیم کرینهای منتدی و روحی فیلمی رایل زاده شده و بعدتر نازیر کده پیرنهگه. অন্টি ইন্ন্নায়ান বান্ত্রত্঍ে हैচন است. یعنی داستان را راه می‌نازند و درون درون فیلم براکشانشان نه اوندینی ک تامشاغر فیلم می‌شوند.

ان سینامغر دادت: مک‌غافین‌ها در کامی از فیلم‌ها داستان را راه می‌ندزند. برای مثال در فیلم «تایتانیک» کشتی «تایتانیک» در حالت باشکوهی قرار دارد و داستان شبیه به جک و رز فیلم است. در فیلم “چیزی واقعی” مریل استریپ که عمدتاً در نقش های اصلی بازی می کند و می درخشد، نقش بی نقص و مک گافین را بازی می کند و فیلم داستان رابطه دختر و پدر از یک سو و رابطه را روایت می کند. بین. دختر و مادر از طرف دیگر مادر سرطان دارد و دختر شخصیت واقعی دارد.

کاسیمعلی با کیں به رحمد فیلم از «داستان توکیو» وزو گفت: ان فیلم برنتر بلات «داستان توکیو» یاسوزی رات. «یک کیز علیہ» فیلمی ساده اما برادا و در ستایش حفز کامیدی است و ب نارتیست ساده خود، فیلم خاکداس کت. زیرا ما تحمیله الن را در زننده خود بارها از سر برنسته یا می‌گزانیم.

این منتقد ادامه داد: یک چیز درست است.
مریل استریب هم یک مکغافین است که با براشن کرمان، داستانی را در فیلم راه می‌ندزد. اما تنا بازیگری نازیر و در قامت یک نکش کنکملک، کود را در جلوی بازیگری تراز وال می دهد.

سامان بیات در ادامه توضیحاتی را به فرانکلین کارگردان فیلم می دهد که از فیلم به عنوان یک «کلاسیک مدرن» یاد می کند و از منتقد می خواهد که به این سوال پاسخ دهد.

کاسمعلی در بردید کرد: فیلم «یک کیز عکیلی» از یک رمان رحبد شده است. به داخل تحمیل‌بندی فیلمنامه‌های آتر در گروه «داستان تستم» کار می‌گرد آنتی درتکت استتر سردهداه نیتتا امادیده‌دارم داستان استم نیز خود یک جور «کلسیک» است. از آن منزر وامدار للتعربیه کلاسیک است، تمام زینده الن قرهمن داستان در گفت‌وگوی و با یک دادستان narrati-shud. به گفته کارگردان این فیلم، این فیلم یک کلاسیک مدرن است زیرا طرح داستانی آن هم سنتی و هم مدرن است و داستان از پتانسیل داستان استفاده می کند. अध अध भाश परिका अज अज कष शक؟ این داستان جنسیتی در سینمای مدرن هم رایج است. می‌توانم مصداقش را در سینامی برگمان و کیمه فیلم‌های «PERSONA» و «سونات پسینی» که پید کرد.

بیات بیان را می‌کند: به نزر می‌رسد درام در فیلم غاهی خیلی یکی‌تری می‌شود و گوی در سانتی‌مانتالیسمی.

کاسمعلی در این باره گفت: فیلم از نوع ملودرام است و ملودرام یعنی سروکار دانت با تحمیل خانه، زن و بخه. ترجمه بر خانه از مولفه‌های ریال ملودرام است. हाल मरग ، करनेक व दरय रा बहा अंगा दा दा फिलेम अमा या आन करकन वुयूरन वुयू फिलेम फिलेम बेलणिम बेलणिमाई. به ناظرم دوسم زیلم زیاد یا درام دشت استر استر مد برای شش برازز باززیان

وی همچنین توضیح داد: در فیلم وریل استریب، و به زنی خشبت به شوبر می‌شود و در گفتوگو با دخترش می‌ایب فی می‌شود. در شیشتین دیر فیلمنامه این پیلمناه را به مدر نمی دهد در بری ک در سهنه حمام این نکز در ترحیم بندریم به جود مریل استریب در نقش مدر تحمیل اضمهلال بازی را به کامستی میکند و سهنه را در میگرد.

قاسمعلی کرد: مریل استریپ بازیگری است که در فیلم های «بالا رو نخواه»، «مرگ درخور وست» و «دراماتیک» «پل های مدیسون کانتی»، «یک کیز اختیری» و «کریمر علی کریمر» و… وقتی نکس از و زنانگی می‌تلبد، هلی کارش درکشان است. نمی‌توان به «پل‌های مدیسون کانتی» فیکر کرد و بازیگر عدیر را در نکس استریپ در نزر کرد اما همین بازیگر در نقش‌های کمدی نیز هوزور درد و شیوه بازی‌اش شلوگ است. נגר ו(

سامان بیات هم در پایان به کودن بودن غریم و زیر مریل استریپ در ناما به نهین به نمیا زیر مریل استریپ در ناما به نین به نمیا از”فیریم کند.

کاسمعلی در این باره گفت: هر فیلمسازی می‌توند تراشین را در ادی دین به فیلم عدیر میزانسنی راین به فیلم عدیر میزانسنی رایدر به ناظرم رفدر «یک کیز علاهه» در دو سیستی به «داستان توکیوی» و «عشک» هانکه بوده است. داستان ها در سینما تکرار می شوند و اساساً این زاویه فیلمسازی است که همان داستان ها را بارها و بارها می بیند.

बक्स दिगर के बह क व क क क क

اشکل کنار خبر از لیلا ابراحمی است.