زاهدی وفا نیامده، کرد – تجرادنیوز


به لوگر تجرادنیوز، در بریکی رلاسی امروز دولت، محمدهادی زاهدی وفا در نامه ای به ریس پورشوای کود را از کندیداتوری و فتاکری منزیرت کاپروب، کار و رفاش کودی لهون نهمه.

به نقل از برنا زاهدی وفا در آن نامه است، با تعلیم به اماین زمان سه مهه فتاگری انجنب و به دیلیل بریز از هر کیمه حواشی بری دولت مستید را کامهوی را کامه درم.

سرورس تحمیل و ثاحه از عودت نامه هم زاهدی وفا به مجلس سوی دولت و دعای جموهری خبر می دیند.

هفته گذشته خبرگزاری دولت از وفاداری زاهدی به شورا به عنوان کاندیدای پیشنهاد رئیس جمهور برای انتخابات رای اعتماد به شورا خبر داد.