رکوردشکنی سفرهای مردمان در سفر عید فطر
براساس نقشه تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انباشت خودروهای محلی استان‌های مختلف در روزهای هفتم به همان اندازه یازدهم اردیبهشت‌ماه، همه استان‌ها همراه خود افزایش ترددهای بین‌استانی مواجه بودند.