ریاس عرض السینامعی: ۲۲۰ شهر یران کیمنا دیرد
مدیر فرهنگ و فرهنگ اسلامی استان زنجان ادامه داد: در فرهنگسرای ۷۰۰ نفره استان ۷۰۰ صندلی وجود دارد که نیازمند تجهیزات و خودروهای مدرن محسوب می شوند.