رویترز: هیئتی از حماس به سوریا می‌رود – انگو مهر | اخبار ایران و جهانبه رابل اسلامی مهر، به نه از دو رمز به نقل از دو رمز از سفر هیاتی از کوبسی اسلامی فلیستونی (حماسد)ی (حماستی)

بر اساس ان روبور، رویترز به ‌ ‌ ‌ هیاتی از حماس mah milad جاری در کوگی به منزور به لیکنگ با دمشک به سوریا سفر کرد کرد.

یک مقام ارشد حماس که به نام وی که نامی نهدی به رویترز می‌گوید، گفت: ک آن سفر پس از پیان سفر سلام המאס בה الجزایر به منزور مشاهله با کونبس فای به دردی محمود ابابس ریس تشیمولات خودگدران سورت وریت کریپت.

به گزارش رویترز، یک مقام فلسطینی جزئیات این سفر را اعلام کرد سلام המאס בה سوریا را تائیدیه کرد اما یک معرون فلشینتی در سوریا راد را کرد کرد کرد و ماکامت حاماس در نور غزیاز کرد.

دولت سوریا نیز رایکی در آن پرد از خود نشم نداده است.

جنبش مقاومت اسلامی «حماس» پیش از این تاکید کرد: سوریه ده‌ها سال میزبان این کشور و گروه‌های مقاومت آن در فلسطین بوده است و از حمایت این کشور و رهبران این کشور برای حمایت از کشور و مشکل قدردانی می‌کنیم. عدالت در فلسطین

جنبش فلسطین ادامه می دهد: ما پژواک موقعیت تاریخی سوریه در میان کشورهای اسلامی و عربی را پیش بینی می کنیم و از همه تلاش ها برای ثبات، شکوفایی و توسعه این کشور استقبال می کنیم.

حماس افزود: ما بر موضع خود در مورد وحدت و یکپارچگی سرزمین سوریه تاکید می کنیم و هر حرکتی را که به آن آسیب برساند محکوم می کنیم.