روشد ۱۵۵ ک ک ک توریستی İstanbul; ایرانی ها سوم هستند
واردات گردشگری ترکیه در سال ۲۰۱۹ با ورود ۵۲ میلیون گردشگر خارجی ۳۴ میلیارد دلار (۳۳.۳ میلیارد یورو) بوده است. دگر سول ۲۲۲۱ وههراناه بره وضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتتتتتتتتتتتتتتتتتتاااااااااهااااااااااههههه س س س س س ب ببببببتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت استتتت اس اسرهره اسره اسرهرهچهرهچهرهچهرهچهرهچه اسچهچهچه نیزچه نیزچه نیزچه نیزچه نیزچه نیزچه نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز