روسیه: ۴۲ مرکز نظامی اوکراین را منهدم کردیم
سه فرودگاه نظامی اوکراین در مناطق مختلف روسیه با موشک دقیق هدف قرار گرفت و منهدم شد.