روسیه بخ تور کامل در کانرا صربیستان برنامه ریزی – چشم انداز | اخبار ایران و جهانبه روابوت اسبوتنیک مهر به نقل از اسبوتنیک اسبوتنیک، دفتر دفتر دفتر دراست جهومهری روسیا (کرملین) آمروز دوشنبه در بیاینای ای کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد:

بر اساس این گزارش رسانه ها، تنش ها در مورد موضوع کوزوو پس از آن افزایش یافت که محلی ها در این کشور تلاش کردند صرب هایی را که به دلیل خودشناسی وارد این جمهوری شده بودند مجبور به دریافت اسناد موقت و صدور پلاک صربستان خود کنند. نوشته شده تسجول کوزوو لکمبیوتان کلندن .

سخنگوی دفتر جمهوری روسیه، Димитри Псков، در این خصوص اعلام کرد که مسکو در درگیری آشکار با جمهوری کوزوو کاملاً در کنار صربستان است و تاکید کرد که حقوق مردم صربستان باید در این زمینه تضمین شود. راه حل این درگیری

ادامه هید….