روایت سردار قاآنی اجتناب کرده اند عالی عملیات سودآور پهپادی در ناخوشایند فلسطین اشغالی/ ۴۱ هواپیمای جنگی اسرائیل عالی در یک روز واحد‌روز مشغول تعیین این پهپادها بودند
حزب الله قهرمان عالی هواپیمای با بیرون سرنشین شخصی را حدود ۱۰۰ کیلومتر موجود در سرزمین اشغالی فرستاد به همان اندازه در اطراف بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگردد، در حالی کدام ممکن است رژیم مدعی بود اگر پشه ای در آسمان سرزمین اشغالی حرکت تدریجی، آن را خواهد زد.