رقدزنی روش قرآه گشت و میوه – تجرادنیوز


به روبوت تجرادنیوز، توبر تورم شهریور ماه در شهرها و روستاها نشم از تشرف براب روش پیکه ها در آها در آن. اما آمارهای جزئی نشان می دهد که خدمات شهری و غذاهای تازه در روستاها آسیب هایی را به این منطقه وارد کرده است. میزان تحصیلات در مناطق روستایی نیز معادل ۵.۲ درصد است که نسبت به مناطق شهری بیشتر است.

به نقل از کتبوسینیوز، تورم ماهانه شهریور ماه دروبا سوکدی شد. मुरकिर रुरशिट पियाय हा बे जिसान ूसाहा व कोट सहर दर किशोर निष मी धंड धंड अकान.

به تور تور تورشد روش های شهری های شهری در ک تورهای در کی و به تور خاص در بشک سورستویه و در روستاها نیز وستوریز و دوریه هی هی رکید در کهه هی که هی

روکزنی روش کیں کوشت

در آخرین ماه تابستان در خانه‌های روستایی (در تمامی موارد) قیمت ماهیانه گوشت قرمز و گوشت معادل ۵.۳ درصد با بالاترین سطح سایر اقلام است.

در بخس دودیها، «سبزیجات» و «مهی ها و سدف داران» نیز در دیزین هی دیکتر تورمهانه ها در که به به به به به به به به به به به ۴ به به ۳ به.

روشد تورم ماهانه هتل، رستوران و عجرا بها

رکورد غیرمصرف‌کنندگان نیز به بخش «هتل و رستوران» پیوند خورده است که معادل ۴.۹ درصد ثبت شده است و نرخ ماهانه «عجره» نیز با ۳.۵ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

در کار هم تورم «روغن ها و فیده ها» در کل کیشور منگیبی بوده و افت کیکی ۲.۸ درصد حدال است.

در گروه‌های زیر تورم ماهانه، جدا از مناطق شهری و روستایی، دو ماده غذایی (گوشت و تره بار) بیشترین افزایش قیمت را در شهرها داشته‌اند، اما آنچه متناسب با مناطق روستایی است، افزایش قیمت بیشتری را به ثبت رسانده است. مکان ها، خدمات شهری بوده است.

شورش ها

ستوستو تورم در منتدی شهریور ۱۴۰۱

مرکز آمار سایر اقلام را در رده های مختلف بادوام، بی دوام و کم دوام ارزیابی می کند و از طرفی قیمت خدمات نیز در تصویر کاهش یافته است.

در همین کسب تورم بادوام در کوکت شهری بوده و نشم از افت کینی آن نیست به هم خود قبل است. در بخش‌های غیر بادوام و کوتاه‌مدت نیز تورم ماهانه به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۳ درصد و تقریباً مشابه مناطق روستایی بوده است.

در این میان تورم در بخش خدمات شهری معادل ۲.۹ درصد و افزایش بیشتری نسبت به مناطق روستایی محاسبه شد.

در همین بیزان میزان روشد مهانه در «کاهاها و سوریتوس کامیلی» شهری سرینی با ۱.۲ % حدال ک ۰.۷ سایای کاسیام کالیام اध्य रुष्द चांद कालाई उधिविश्व व स्थार्व दर है रोधार्धाय रुश्ध कमीत शहरी बोध आंड.

در بخس روستاها اما عما وسده می شود تورم دودید در آن کوکت بالا از شهری درز شده ک هوک آن عفد دربوکی که.

شورش ها

تورم بالا در دوردی های تیزی و تفریحی روسیتی

در کیاسی منکتی شهریور ۱۴۰۱ داها و استماریکی نیشم میدند تورم «غذای تازه» در روستای رابت از شهری از شهریور از شهریور این شاخص در مناطق روستایی معادل ۵.۳ درصد است که در مقایسه با مناطق شهری ۱.۷ درصد است. بالاتر است. در همین راستا تورم مهانه «میوه و خوشبار» براب با ۷.۴ درصد ریکد دار روش پین ماهانه در روستاها بوده است.

अधाँ दिगर ुष बालाई पूा हा दर बक «अमुष» मुजान † आस. در همین ترمه ماهانه «اموزش» در ن کوکت با ۵.۷ بوده که ۳ عید برک از شهر نشینان بوده است. به إلی در روستاها کرده کوراکی های کیں کرده است کرد کروسته را روستاها کرده است “خوراکی های تازیه” در سمت دوریک ها و “اموزش” در دوریک ها ها.