رسانه ها واسط بین مردمان ومسئولان هستند/ نیاز موقعیت آفرینی درجنگ ناخوشایند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ الیاس گل محمدزاده ظهر همانطور که صحبت می کنیم در آئین آشکار اجتناب کرده اند پوستر جشنواره ابوذر آذربایجان شرقی در محل اداره کل بازاریابی اسلامی استان اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی در برگزاری جشنواره ابوذر قدم‌های مثبتی برداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور اعضای خانواده سرزنده در جشنواره بی همتا {بوده است}.

گل محمد زاده ضمن ردیابی به اینکه رسانه‌ها موقعیت آفرین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت دهی امتیازات کمک جاری هستند، افزود: آثار اصحاب رسانه سرزنده استان در مرحله ملت مقام معرفی شده است کدام ممکن است این اتفاق مبارکی است.

گل محمد زاده همراه خود تاکید بر اینکه خبرنگاران واسطه بین مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان هستند اظهار کرد: خبرنگاران شناخته شده به عنوان آینه امتیازات محله را آینه کردن می‌دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا جشنواره ابوذر باید آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان انقلابی را راه اندازی شد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خبرنگارانی کدام ممکن است نمی‌توانستند خودشان را راه اندازی شد کنند به واسطه جشنواره ابوذر راه اندازی شد شوند.

گل محمد زاده همراه خود ردیابی به اینکه در بحث گام دوم انقلاب موقعیت اول نیز همراه خود بچه ها است اظهار داشت: حضور سرزنده بچه ها به واسطه ورزش‌های غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در محله امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین راستا باید جستجو در تربیت نیروی جوان انقلابی باشیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه یکی اجتناب کرده اند جبهه‌هایی کدام ممکن است همه وقت حاوی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران شناخته شده به عنوان افسران آن هستند نبرد ناخوشایند است، شکسته نشده داد: اگر افسران نبرد ناخوشایند می‌خواهند سودآور باشند باید اجتناب کرده اند تذکر آموزشی پیشرفت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبه گری دقیق را آموزش ببینند.

رسانه ها واسط بین مردم ومسئولان هستند/ ضرورت نقش آفرینی درجنگ نرم

بسیج اجتناب کرده اند بطن مردمان است

محمد عزیزی راد در کنترل شورای پوشش گذاری جشنواره ابوذر بسیج رسانه آذربایجان شرقی نیز {در این} مونتاژ اظهار داشت: جشنواره ابوذر شناخته شده به عنوان منصفانه جشنواره نوپا وارد ایستگاه ششم شده است کدام ممکن است اتفاق مهمی است.

وی شکسته نشده داد: جشنواره ابوذر اجتناب کرده اند تعدادی از جهت حائز اهمیت است؛ کمک می‌تدریجی به استعدادهای جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خبرنگاران نوپا کمک می‌تدریجی به همان اندازه به اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودباوری برسند.

عزیزی راد خاطر آرم کرد: هر کدام اجتناب کرده اند اصحاب رسانه کدام ممکن است {در این} جشنواره نمایندگی کنند به دست آورد هستند ساده این جشنواره بهانه‌ای بر اینجا است کدام ممکن است قلم یکدیگر را به خوبی بشناسیم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه جشنواره ابوذر به همت بسیج رسانه برگزار می‌شود اظهار کرد: این جشنواره آرم دهنده اینجا است کدام ممکن است بسیج اجتناب کرده اند بطن مردمان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد نیازها رسانه‌ای قدم بر می‌دارد.