راسله قرائت حکم بدوی دوسه زورغیر اسمین اطوبان نیایش مزارده شد/ رای سادره کرف ۲۰ روز قبل فریجاخ.
قاضی صلواتی: متهم به سرقت شبانه روزی که منجر به ۲۰ سال حبس تعزیری و ۲۹ فقره سرقت شبانه روزی شد.