رئیس کمیسیون صنایع و تشکل ها: امسال انتظار برق نداشته باشید
مصطفی طاهری، رئیس شورای صنعت و جامعه در گفتگو با «نود اقتصادی»: برق خاصی در خانه نداریم و محدودیت های صنعتی نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. ”