رئیسی: هجمه مردان در دورین اخریه به دیلیل حوزر میدانی خمتگازاران مدرون است.
رئیس جمهور بر تسریع در بازسازی سازه های تخریب شده در اثر سیل و همچنین جبران خسارات مردم و پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران آسیب دیده، خرید تضمینی سد از دامداران آسیب دیده تاکید کرد. و پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به آنها از جمله اقدامات حمایتی برای خسارت