ذوالنوری: توجه‌ها را باید شست‌وشو دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منظر خالق انسان به معامله با روح مردمان بپردازیم
مشاور مردمان قم در مجلس: متاسفانه در محله منصفانه اعتقاد خطا رواج پیدا کرده است کدام ممکن است هر شخص خاص کدام ممکن است به روانشناس مراجعه می‌تدریجی، حلقه دار است.