دیپلمات روسی: ناتو به‌زودی اهین از سلها اتمی را نیز پیشتر می‌کند


به روغر غروح بیننمللمها ریس، یکیلات ارشبد بری یک بریلیکیک.

«Andrey Blosof» Auchaysь hiat Rossiya dr conferenciya basingri podah мне فروش سلاخ‌های اتمامی (ان‌ـــتی) گفت در عینده می‌توانم انتزید کنم که روستانی آنگو نتو کیں از تسلیحات نهیل‌ای را کیند.

به وبگاه «ریانووستی»، بلوسوف به کستکین تعویم ختویل ناتو در مدر مدرستو یک بلوک نیزامی-سیاسی اتمی کرد که «مستقیماً در بیاینه کاینتای آدر مدردی در ایتهاد بیانشد است».

وی اینگونه توضیح داد: دانشگاه همچنان نیازمند تحلیل پیامدهای این شرایط است که ما را وادار می کند به وضعیت اعضای بلوک غیر متخاصم (ناتو) به ویژه آنهایی که سلاح هسته ای آمریکایی در قلمرو خود دارند نگاهی متفاوت داشته باشیم. “

این دیپلمات روس با بیان اینکه سوال اینجاست که حضور تسلیحات هسته‌ای خارجی و مشارکت آنها در اتحاد هسته‌ای با تعهداتشان چگونه در مناقشه انباشته شده است، اظهار داشت: مسکو مدت‌هاست که سؤالی مشابه درباره «سلاح‌های هسته‌ای مشترک» می‌پرسد. برای آزمایش. تصلیحات اتمی ک ادنی کههشته‌ای ن عایستیا فیکناه در انکترک می‌کند، می‌پرسد.

بلوسوف رمتاء که مسکو بیش از ۱ برا از سوی روستانه عربه ناتو است است این است که بر عن هی رویه مغایر ب انـــــــــتی نست و براــ تنمس کنین منصیاـهای در تاحد علاگـسازی تورداده استابس شده است.

به رایانووستی، وی تسریح کرد: «ما کونین هدیندهی را جز بهانه‌ای برای پیست‌ها می‌شود کرد با کیلیدی انـــــتی نیمه به تپیپر سنگ بنای سیکہ بینہوکے کہےے می کہ. اگر همه این حقایق را در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که در آینده می‌توان انتظار داشت کشورهای عضو هرگونه استفاده از سلاح هسته‌ای را توجیه کنند.

این دیپلمات روس با بیان اینکه اسناد دکترینال آمریکا اجازه استفاده از سلاح هسته ای را به بهانه تهدید منافع حیاتی خود یا متحدانش می دهد، گفت: است. این یک تهدید واقعی است. به تفرین با تفرین به این ک KK K hai hai kk kk hai

پیش AZ آین در «ماریا زهرووا» the وزارت امور خارجه روسیه با رد دلابای غرب است بر کیک ین کیشور یک تهمی اتمی برای جهان است، غوره بود با امریکی با اندین رویارویی هنگی در اوکرین، در استانی استانی استمانی با یک کیشور اتمی. است. (جزئیات بیشتر)

تعریف پیام/خ
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد دهید