دیدینی های امروز; از جام جانهی فوتبل تا شرکی کین با کورونا


۱

1

زلزله در اندونزی/ رویترز

1

کاموسی کرین شهر «کی یف» اوکراینی/ رویترز

1

انفجار ۱ ایستگاه اتوبوس در شهر قدس/ رویترز

1

نجات پناهجویان با یک کستی mahighiri در سوهیل کرت یونان/ رویترز

1

من در ایستگاه اتوبوس منتظر بودم تا از کمک مطلع شوم اذوقه ای در شهر خرسون اوکراین/ رویترز

1

جمع کردن قوها از لخ ای در شهر حمبورگ علمان بری بردن آنها به اقامگاه زیمتنی/ رویترز

1

دانش تعلمه فلاستینی در نوار غزه در حال على عز مدرسه به خانه/ رویترز

1

تعریف ریل اهن از شهر مانیل فیلیبین/ رویترز

1

ماموران کوید- ۱۹ در شهر پیکن کین/ گتی امجز

1

جستجو برای अब आशामिद्नी दर कािनिया. کنیا شرک یک کهکسالی بی اهه است./ گتی امجز

1

अफान इक अवुयोग बोम शुद दर देखें पास पाह प दर जुन थाइल / अफराने फरानेस

1