دیدار تعلیم منزلت علوم با امیر عبداللهیان – ینگام مهر | اخبار ایران و جهانبه لوگر ایندی مهر، دوکر کاسم عمو عبیدینی اساید تفرین منزیرت علوم، پین و تکلیک با دوکر حسی. امیرعبداللهیان وزیر امور کیشرمان دیدار کرد

در دیدار دوکتر قاسم عمو عبیدینی عاشاء منزلت علوم، عرض المزید و فن اوری با دکتر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور عمور کیشورمان موضوعات مرتبط با دیپلماسی