دیدار استاندار فارس همراه خود خانوار اطلاعات آموز نخبه شیرازی
دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در جریان دیدار های مردم شخصی همراه خود خانوار اطلاعات آموزان نخبه، معراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهلا تقی مصلح دیدار، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نزدیک همراه خود نوآوری ها این ۲ اطلاعات آموز نخبه شناخته شده شد.