دوزوگ مین از کیسبهای بالای ۳۵ میلین; مسوبه های بری فارس سرمایه ها
زمانی که دولت برای اخذ مالیات هایی که خدماتی ارائه نمی دهد، اقدام می کند، زمینه مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه یا اقتصاد طبقه متوسط، زیرزمینی و غیرشفاف را فراهم می کند. این نوع تصمیم گیری اگرچه کم است، اما از اعتبار اقتصاد ایران می کاهد و زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم می کند.