دفتر رصد و پایش عرد و نان خراسان‌شمالی در بجنورد راش راش شد


به گزارش خبرگزاری فارس، عصر امروز ناصر فخر مهدی، رئیس هماهنگی فعالیت های اقتصادی استان خراسان شمالی در نشست کارگروه نظارت هوشمند بر عملکرد استان ارد و نان برگزار شد. در نانوایی استان تاکید و تلفظ می شود: قاطعنه روست میجرد.

گفت: علاوه بر نظارت حکمت، نظارت مکرر و مستمر با بازرسی از شرکت، دفتر مالک و زحمات کشاورز نیز رصد می شود.

استاندار هماهنگی فعالیت های اقتصادی استان خراسان شمالی نیز از راه اندازی دفتر نظارت و پرداخت گندم و گندم در استان خبر داد و افزود: وضعیت نانوایان روزانه در این اداره رصد می شود به طوری که هیچ کمبود گندم و آرد در استان نیاز مردم بدون هیکچونه رمینی در اختیرشان کرد.

تعریف پیام/س
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید