دستگیری ۸ نفر اجتناب کرده اند عاملین گلوله کردن کننده مشروبات الکلی در بندرعباس
در پی اطلاع اجتناب کرده اند مسمومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه چندین نفر به بیمارستان شهید محمدی بندر عباس بر تأثیر خوردن مشروبات الکلی در ۲۴ ساعت قبلی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در اصل کار پلیس قرار گرفت.