دستور کمباد کل سباه بریا کمبور به منتدى سیل‌زده
ظرفیت های ارتش متناسب با نوع خطر اعلام شده از سوی سازمان هواشناسی کیشور و سایر مراجع ذیربط بوده و با هماهنگی سایر دستگاه ها برای ورود به صحنه امداد رسانی سازماندهی و آماده می شود. وزارت. انرژی و غیره برای مقابله با بحران. .