دستغری ۷ نفر سارق درشهرستان دشتیاری


به گزارش خبرگزاری فارس از زهدان، غلامرضا صیاد اربابی اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان در تمامی نقاط و اقشار شهر، هدف ارتقای امنیت اجتماعی مبتنی بر برخورد با سارقان است. در شهرستان دشتیاری.” کشتن

این پست مدیریتی می گوید: در آن پاک ک با شوریت پاکسازی پاکسازی ک KK ک، در با متکلفین و دستگری سارقان تحت یک کردی،

دشتیاری کترنشان کرد: کرد هی علیوی سکیک ک ک ب ک ک ک در تمام علیوی سکیک.

انتهای صفحه/۳۱۳۹
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید