دریل براشهای سیلآسای سامترای که بود؟
عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان: گسترش کم فشار در سطح کم فشار در مرکز جنوب ایران همراه با شمال کشور و انتقال مقدار قابل توجهی رطوبت از رودخانه های جنوبی. ، شرایط برای باران سینی و رکباری در ایران کردی کرده است.