درهمی برازیر: درهمی را کردی است
programmu programma durhemi: همانطور که می دانید سری پنج از پرپمان دورهمی در ۱۲۵ قسمت تورد شده است. از قسمت سی و کاحم به از حوضور فیره‌های برتر در رکستکیم که ککک و شکلی دورهم. خدا را شکر این برنامه جذابیت بیشتری دارد و مورد توجه و استقبال بیشتر بینندگان قرار می گیرد.