دادستان: شهرداری آبادان با عبدالباگی/ شهرداری مقصر کین متروپل است
غلامعباس ترکی: وسفیک المزید بر امنی سترکتریها بر همینزیرت راه و شهرسازی، راهیزیدن نیزام انیسی ترکسین، شهرداری و حسب فرمانداری و استانداری و بخشهایی هم اتش‌نشانی و رازینزی نیزم براشنی است. در قنون به آن عرض المزید به ایمن ورود کند که بید نسبت به نا ایمن سترکتورین ورود کند.