خوزستان
شوردنی از روستای منصوره با به دست کردن نوزادش ک از غرما کلافه شده ک برک شادغان خوزادش ک از غرما کلافه شده ک ک برک شادغان خوزادش کند: از ساعت ۱۱ صبح تا اذن با مشین تابش بدم غرمشه» «بیا ببین مدرش و شیرتش». تو ماشین زیتن از غرما إخا کرا که غنایه»