خوزستان/ تعریف ۲۱ نفر به هوزستان بعلی غرما
پوشیدن لباس های رنگ روشن، استفاده از کلاه های لبه پهن، نوشیدن مایعات کافی (نوشیدن ۸ لیوان آب در روز در تابستان)، استفاده از غذاهای کم چرب، میوه ها و سبزیجات حاوی فیبر و انتخاب قرار نگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید راه هایی هستند. که می تواند از غرمزدگی مفید کوک شدن جلوگیری کند.