خودروهای کوچک اوکراینی بلای جان تانک های روسی (+فیلم و عکس)
این خودروها که توانایی حرکت در همه عوارض زمین را دارند می توانند خودروهای نظامی و هواپیماهای روسی که در ارتفاع پایین پرواز می کنند را ساقط نمایند.