خجا خججججج
هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و مهم قانون اساسی قطع یا موجبات بین رفتن آنها رافراهم می آورد برای جبران وارده حسب به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا. میلیون ها ریال جان باختند.