حوزر ادیءسان ریاس حمور در استه سران قوا – اناثون مهر | اخبار ایران و جهانبه لوگو کرین مهر، رلاسی سران قوا به کرید نهاد ریستان جموهری، عصر شنبه با حضور حجت السلام سید عبراحمی ریس ریس جمور، محمدباقر قالیباف ریس مجلس شوری اسلامی و حجت السلام غلامحسین محسین اجه‌ای ریاس قوه جدیریه و ذهب عاشاءان ریاس‌مجوهر مجاز شد.