حزب ولله پایباندی خود را به راه و روش امام حسین (ع) تابیت کرده است – ینگی مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه محر به نقل از المنار، سید حسان نصر الله دبیرکل هزب الله لبنان تی سکنانی در عشورای در حسان نصر الله دبیرکل هزب الله تی سکنانی در عشورای در حومه در هذب الله در حومه حومه در حومه در حومه در حومه در حومه حومه در حومه در حومه.

بر اساس این گزارش، سید حسن نصرالله گفت: علیک بر بیعت و احد خود با یمام حسین (ع)

دبیرکل حزبلله ورد: هزبولله تی ۴۰ سال کیکستی تابیت کرده است که به راه و روش امام حسین (ع) و راه فدایکفیده است.

تکمیل