حرک ۸ قرباری تبلد به دو زیرسویه امیکرون
گزارش شده است که شهر درگیری با ویروس دارد. اهسان مصطفوی، اپیدمیولوگیست و آنگ هیئت علمی انستیتو پاستور، به همین تقیم می‌کند و می‌گوید که تا خرداد زیرسویه BA2 فیروس کیشر در کیشر بود اما از علی تیر، زیرسوییه BA5 شد لهی; سویه‌های که سرایت‌مرینی بالا و سیم‌های بالینی خفیفتر از تعریف‌های آن است.