جنجل کمفروشی سایپا به مشتریها – تجرادنیوز


به گزارش گردینیوز، بر اساس تصاویری که برخی از مشتریان خودروهای سایپا منتشر کرده اند، در ساینا تعریف جدید کرفرشید فرش است.

کلبام کروتین جوان نوشت: در کوشی دیر شرکت سیپا بری سینا اس‌‌ هی که هی رموت به غتوتر داد ولی در کریب هی از رموت‌های ن خدور شده و سویک میدین سویک عنه شده است. لیفتی روی ساینا کربت و ساینا جدید با نام (ساینا اس) را با کینت کودر ۱۷۰ میلین وارد بازار کرد.

برخی از حضار در باشگاه خبرنگاران جوان، عکس ها توسط من گرفته شده است. به توری کینه های بهل این خدور به تیبا است.

کلکی جدید سایپا و خدور جدیدش/ کلکی که سایپا به کایپندیش زد!

کلکی جدید سایپا و خدور جدیدش/ کلکی که سایپا به کایپندیش زد!